Menu:

Vecernia zilei de luni (duminic? sear?), în prima s?pt?mân? din Post

Cu înfrânarea s? ne sârguim to?i a ne smeri trupul, trecând dumnezeiasca m?sur? a postului celui f?r? prihan?. ?i cu rug?ciuni ?i cu lacrimi s? c?ut?m pe Domnul, Cel ce ne mântuie?te pe noi, ?i uitare rautatii des?vâr?it s? facem, strigând: Gre?it-am ?ie, mântuie?te-ne ca odinioar? pe niniviteni, Hristoase Împ?rate, ?i ne f? p?rta?i împ?r??iei cere?ti, mult- Îndurate.

M? dezn?d?jduiesc, aducându-mi aminte de lucr?rile mele, Doamne, cele vrednice de toat? pedeapasa; c? iat? neuitandu-m? la cinstitele Tale porunci, Mântuitorule, r?u mi-am cheltuit via?a mea. Pentru aceasta, cur??indu-m? cu ploile poc?in?ei, Te rog, lumineaz?-m? prin post ?i pin rug?ciuni, ca un îndurat, ?i nu Te scârbi de mine, F?c?torule de bine al tuturor ?i preabunule

 

Vecernia zilei de mar?i, în prima s?pt?mân? din Post

Tot p?catul am f?cut, pe to?i i-am întrecut cu risipa. De a? vrea s? m? poc?iesc, nu am râuri de lacrimi. De voi vie?ui ?i acum nep?s?tor, sunt vinovat de osând?. Ci-mi d? mie îndreptare, Unul Bunule, ?i m? miluie?te.

D?-mi Hristoase, ploi de lacrimi, în ziua cea pl?cut? a postului, ca s? plâng ?i s?-mi sp?l întin?ciunea cea din pofte ?i s? m? ar?t ?ie cur??it, când vei veni din cer Judec?tor, Doamne, s? judeci pe oameni, ca un judec?tor ?i singur drept

 

Vecernia zilei de miercuri, în prima s?pt?mân? din Post

D?ruie?te-mi ?i mie, Cuvinte, desf?tarea postirii, precum lui Adam raiul, odinioar?, ?i a gusta din toate poruncile Tale, Dumnezeul nostru, ?i a m? feri pururea de rodul p?catului, pe care l-ai oprit. Ca s? ajung ?i eu cu bucurie la patima Ta cea de pe Crucea purt?toare de via??.

 

Vecernia zilei de joi, în prima s?pt?mân? din Post

În dumnezeiescul car al virtu?ilor suindu-se Ilie, cu postul fiind luminat, s-a suit spre în?l?imea cerului. Acestuia râvne?te, smeritul meu suflet, ?i poste?te de toat? r?utatea, pizma ?i vrajba ?i de desf?tarea cea trec?toare ?i îndulcitoare. Ca s? scapi de întristarea ce cumplit? ?i vecuitoare a ghenii, strigând lui Hristos: Doamne, slav? ?ie.

 

Vecernia zilei de vineri, în prima s?pt?mân? din Post

Pe mine cel întunecat de în?el?ciunile potrivnicului, lumineaz?-m? Hristoase al meu, Cel ce ai întunecat oarecând soarele r?stignindu-Te pe Cruce, ?i ai str?lucit cu adev?rat credincio?ilor lumina cea adev?rat? a iert?rii. Ca umblând întru lumina poruncilor Tale, s? ajung curat la lumina cea mântuitoare a Învierii Tale.

 

Sâmb?t? diminea??, în prima s?pt?mân? din Post

Postul cel curat ?i f?r? prihan?, la noi acum ajungând, a adus cu sine s?vâr?ire de minuni mucenicesti. C? prin post ne cur??im de întin?ciunile ?i de necur??iile cele suflete?ti ?i prin dovezi ?i lupte viteje?ti asupra patimilor ne îmb?rb?t?m. Pentru aceasta ?i cu darul sfintei postriri luminându-ne, ?i cu minunile Mucenicului Teodor, ne înt?rim prin credin?? întru Hristos; cerând de la El s? dea mântuire sufletelor noastre.

 

Duminica diminea??, în prima s?pt?mân? din Post

Moise, în vremea postului a luat legea ?i pe popor l-a tras la sine; Ilie postind, cerurile a încuiat; ?i cei trei tineri ai lui Avraam pe tiranul cel f?r? de lege prin post l-au biruit. Prin el ?i pe noi, Mântuitorule, învrednice?te-ne sa ajungem la Învierea Ta, strigînd a?a: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f?r? de moarte, miluie?te-ne pe noi.

 

Vecernia zilei de luni (duminic? sera), în a dou? s?pt?mân? din Post

S? începem acum a doua s?pt?mân? a postului cu fa?a luminat?, s?vâr?indu-l din zi în zi , fra?ilor; f?cându-ne car de foc, ca ?i Ilie Tezviteanul, cele patru virtu?i mari, s? în?l??m gândul cu nep?timirea, s? întrarm?m trupul nostru cu cur??ia, gonind ?i biruind pe vr?jma?ul.

 

Mar?i diminea??, în a dou? s?pt?mân? din Post

Punându-ne nou? înainte postul mas? de tain?, ne cheam? pe noi s? ne s?tur?m din destul. Deci s? mânc?m ca pe ni?te bucate darurile Duhului cele de-a pururea vii; s? bem ca o b?utur? izvoarele lacrimilor cele ce dumnezeie?te izvor?sc, ?i veselindu-ne s? aducem laud? lui Dumnezeu neîncetat.

 

Utrenia zilei de joi, în a doua s?pt?mân? din Post

Postul cel duhovnicesc primindu-l, fra?ilor, cu limba s? nu gr?i?i cele în?el?toare, nici s? pune?i împiedicare fratelui spre sminteal?; ci cu poc?in?a luminându-ne f?clia sufletului, cu lacrimi s? strig?m lui Hristos: Iart?-ne nou? gre?elile noastre, ca un iubitor de oameni.

Vreme de poc?in?? ?i pricinuitoare de via?? ve?nic? este nou? nevoin?a postului, numai de vom întinde mâinile spre facerea de bine; c? nimic nu mântuie?te sufletul a?a ca darea la cei lipsi?i, c? milostenia unit? cu postul izb?vesc pe om din moarte. Pe aceasta s? o îmbr??i??m, c? acesteia nimic nu este asemenea. C? puternic? este s? miluiasc? sufletele noastre.

 

Vecernia zilei de luni (duminic? seara), în a treia s?pt?mân? din Post

Începând postul s?pt?mânii a treia, pe cinstita Treime s? O l?ud?m credincio?ii, s?vâr?ind cu bucurie cealalt? vreme a lui; ?i patimile trupe?ti sl?bindu-le, s? culegem din sufletele noastre flori dumnezeie?ti, ca s? împletim cununi st?pânei zilelor. Ca to?i purtând cununi, s? l?ud?m pe Hristos ca un biruitor.

 

Utrenia zilei de miercuri, în a treia s?pt?mân? din Post

S? postim, fra?ilor, de gânduri urâte ?i de fapte rele; s? ne cur??im inimile, s? ne ridic?m ca pe ni?te aripi prin dumnezeie?tile virtu?i, s? ne ferim de pornirile r?ut??ii râvnitoare de cele de jos; ca fiind purt?tori de lumin?, s? vedem Pa?tile cele mari.

 

Vecernia zilei de luni, în a patra s?pt?mân? din Post

Doamne, Cel ce ?i-ai întins mâinile pe Cruce de bun?voie, învrednice?te-ne s? ne închin?m ei întru umilin?a inimii, luminându-ne bine cu postirile ?i cu rug?ciunile, cu înfrânarea ?i cu facerea de bine, ca un bun ?i de oameni iubitor.

 

Utrenia zilei de luni, în a patra s?pt?mân? din Post

Înjum?t??ind curgerea celor 40 de zile ale postului, veni?i s? mergem cu dragoste împreun? cu Hristos la dumnezeiasca Patim?. Ca împreun? cu El r?stignindu-ne, s? ne facem p?rta?i Învierii Lui.