Menu:

4 septembrie

Icoana Maicii Domnului „Rugul aprins”

Icoana pictata de parintele Sofian Boghiu:

"Cine este Aceasta, ca zorile de albã si curatã?
Este Împãrãteasa rugãciunii, este rugãciunea întrupatã.
Stãpânã Porfirogenetã si Doamnã a diminetii,
Logodnica Mângâietorului, Preschimbãtor al vietii,
spre Tine noi alergãm, arsi, mistuiti de dor!
Ia-ne si pe noi pãrtasi ai Sfântului Munte Tabor.
Si fã-Te si nouã
umbrã si rouã,
Tu, adumbrirea de har,
sã-si afle firea
noastrã înnoirea
dintru plãmadã de har.
Ca sã-Ti strigãm cu toatã fãptura
într-o deplinã închinãciune:
Bucurã-Te, Mireasã, urzitoare de nesfârsitã rugãciune".
(Condacul 1 din Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, compus de Daniil ieroschimonahul --Sandu Tudor)

Prima Icoan? a „Rugului aprins" se presupune a fi fost pictat? la mân?stirea Sfânta Ecaterina din Sinai, dat fiind faptul c? altarul acestei biserici este ridicat pe r?d?cina rugului str?vechi, unde Moise a vorbit cu Dumnezeu. Icoana îl cuprinde pe Profetul Moise, desc?l?at de sandale, înaintea rugului care nu se mistuia în fl?c?ri, precum toate icoanele „Rugului aprins" („Neopalimaia Kupina") mai vechi.

Data de s?rb?torire din 4 septembrie, pentru Icoana „Rugului aprins", existent? în sinaxarele ruse, a fost stabilit? în cinstea Sfântului Profet Moise, celebrat în aceast? zi de toate Bisericile Ortodoxe, cel care s-a învrednicit s? vad? rugul nears, simbol al mântuirii oamenilor prin Fiul lui Dumnezeu întrupat din Pururea Fecioara Maria. De la Sinai, tipul Icoanei s-a r?spândit în toat? lumea ortodox?, pe parcursul vremii devenind din ce în ce mai complex. În prezent, o icoan? f?c?toare de minuni „Neopalimaia Kupina" se afl? la Moscova, chiar în biserica Rugului aprins (nears).
Realizarea Icoanei „Rugul aprins" are la baz? relatarea biblic? a Vechiului Testament, despre minunea rugului în fl?c?ri, care nu ardea:„?i dep?rtându-se (Moise) odat? cu turma în pustie, a ajuns pân? la muntele lui Dumnezeu, la Horeb; iar acolo i s-a ar?tat îngerul Domnului într-o par? de foc, ce ie?ea dintr-un rug; ?i a v?zut c? rugul ardea, dar nu se mistuia." (Ie?ire 3, 1-2; vezi ?i 3, 3-6) Din mijlocul rugului i-a vorbit Dumnezeu Însu?i, Moise acoperindu-?i fa?a ?i desc?l?ându-se de sandale, în semn de respect, dup? cum i s-a poruncit. Moise a fost în?tiin?at c? îi va conduce pe evrei la izb?virea din robia egiptean?, iar Domul i-a spus numele S?u: „Eu sunt Cel ce sunt". (Ie?ire 3, 14)
Biserica a considerat dintotdeauna imaginea rugului nears ca prefigurare a Maicii Domnului - Theotokos, care Îl na?te pe Mântuitorul lumii, r?mânând Fecioar? ?i dup? na?tere. Aceast? idee a p?truns ?i în imnele biserice?ti, dar ?i în iconografie. „A?a cum rugul arde ?i nu este ars, asemenea Fecioara Te-a n?scut pe Tine", cânt? biserica noastr?.

În ceea ce prive?te Icoana, aceasta cuprinde o stea cu opt col?uri, în centrul c?reia se afl? Maica Domnului cu Pruncul. Patru dintre col?urile stelei sunt ro?ii, sugerând focul, iar patru sunt verzi, sugerând rugul p?strat neatins de foc. Pe fiecare col? al stelei este zugr?vit ceva: pe cele ro?ii, simbolurile biblice ale celor patru evangheli?ti: îngerul (Sfântul Evanghelist Matei), leul (Sfântul Evanghelist Marcu), boul (Sfântul Evanghelist Luca) ?i vulturul (Sfântul Evanghelist Ioan), dup? cum sunt indicate la Iezechiel 1, 10 ?i în Apocalips? 4, 7.

Ei sunt închipui?i în jurul Maicii Domnului, pe col?urile ro?ii, întrucât sunt cei care au scris despre via?a lui Hristos, Cel pl?m?dit în pântecele „nears" de focul dumnezeiesc, al Fecioarei Maria. În col?urile verzi ale stelei sunt reprezenta?i Sfin?i îngeri, a c?ror
împ?r?teas? este N?sc?toarea de Dumnezeu.

Cu timpul, Icoana a devenit din ce în ce mai complex?. Pe margine au ap?rut (în afara stelei): într-o parte, Proorocul Moise, Sfin?i arhangheli ?i rugul (Ie?ire 3, 2); în alt col? Profetul Isaia ?i serafimi cu c?rbunele aprins din profe?ia sa (Isaia 6, 7); în altul, Profetul Iezechiel ?i poarta prin care numai Domnul poate intra, profe?ie a acestuia (Iezechiel 44, 2) ?i în ultimul col?, patriarhul Iacob cu scara sa (Facere 28, 12). Maica Domnului ?ine, în centru, scara lui Iacob de dimensiuni mic?orate, care urc? de la p?mânt la cer, pe cei credincio?i. În unele reprezent?ri iconografice ale acestui tip apare ?i „ml?di?a lui Iesei" (Isaia 11, 1), mai exact arborele genealogic al Mântuitorului din care r?sare „Vl?starul" divin.

Se cunoa?te o istorie veche, despre un incendiu care cuprinsese mai multe cl?diri din lemn. În mijlocul focului, o b?trân? st?tea în fa?a casei sale, ?inând în mân? o Icoan? „Rugul aprins". A doua zi, s-a v?zut c? doar casa femeii era neatins?, în timp ce toate celelalte arseser? din temelii. Acest lucru explic? faptul c? Icoana este considerat? ocrotitoare de incendii.
Exist? o slujb? special? în cinstea acestei Icoane, la începutul c?reia se men?ioneaz?: „Aceast? slujb? este cântat? la Muntele Sinai, ori de câte ori este vreme de furtun?". Precizarea e motivat? de faptul c? Icoana „Rugul aprins" ocrote?te ?i de tr?znete, nu numai de incendii.
Sursa:

Pentru cei care doresc sa afle mai multe, urmatoarele surse :

3 septembrie

Icoana Maicii Domnului din Pisidia

Icoana Maicii Domnului din Pisidia a fost prosl?vit? prin minuni în ora?ul Sozopol, dar originea sa este necunoscut?. Sfântul Gherman, Patriarhul Constantinopolului (12 mai), pomene?te de „Icoana Maicii Domnului din Pisidia” în scrisorile sale despre venerarea icoanelor, care au fost citite la cel de-al ?aptelea Sinod Ecumenic. El a spus c? „din mâinile N?sc?toarei de Dumnezeu curgea mir înmiresmat”, ?i a descris icoana ca fiind „din vechime”.

Minuni s?vâr?ite de Icoana Maicii Domnului din Pisidia au fost înregistrate înc? din secolul al VI-lea.
Una dintre multele minuni a fost consemnat? de preotul Eusta?iu, care a fost contemporan cu Patriarhul Eutihie (6 aprilie). La Amasea, în apropiere de Sozopolis, era o familie ai c?rei copii se n??teau mor?i. Îndurera?i de nenorocire, ei au mers la Patriarhul Eutihie, pentru pov??uire. Sfântul Eutihie s-a rugat ?i i-a uns cu untdelemn sfin?it de la Sfânta Cruce a Mântuitorului ?i de la Icoana Maicii Domnului spunând: „În numele Domnului nostru, Iisus Hristos”.

Boteaz?-?i copilul t?u, Petru, ?i el va tr?i” le-a spus lor. Curând so?ia a dat na?tere unui fiu pe care l-au numit într-adev?r Petru. Mai apoi au avut un al doilea fiu pe care l-au numit Ioan. Oamenii din ora? i-au dat slav? lui Dumnezeu când au auzit de aceast? minune.

Timp de aproape 600 de ani, din Icoana Maicii Domnului din Pisidia a curs mir înmiresmat. Eleusie, un ucenic al Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul (22 aprilie), a dat m?rturii despre aceasta.

O copie a acestei vechi icoane f?c?toare de minuni a fost f?cut? în Rusia în anul 1608, la M?n?stirea Novospassky din Moscova (noua M?n?stire a Schimb?rii la Fa?? a Mântuitorului). Preasfânta N?sc?toare de Dumnezeu este înf??i?at? ?inându-L pe Pruncul Hristos pe bra?ul stâng, iar cu mâna dreapt? binecuvântând.
Sursa:
http://www.doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/icoana-maicii-domnului-din-pisidia

2 septembrie

Icoana Maicii Domnului Kaluga


Veni?i s? încunun?m cu flori de laude dumnezeie?ti icoana cea de minuni izvorâtoare ?i cu umilin?? s? rev?rs?m înaintea ei suspinurile inimilor noastre, ca s? lu?m de la Maica Luminii bog??ia îndur?rilor dumnezeie?ti. Veni?i s? lep?d?m jugul gândurilor rele ?i s? alerg?m c?tre Sprijinitoarea noastr? în necazuri, Acesteia înf??i?ând toate durerile noastre. Nu ne p?r?si pân? în sfâr?it Preacurat?, m?car c? suntem noi împov?ra?i cu grele p?cate, ci din primejdii ne scoate. Fiind Tu Floare cereasc? plin? de miresmele tuturor virtu?ilor, bine înmiresmeaz? ?i sufletele noastre, f?cându-l primitoare de str?lucirile lumin?rilor dumnezeie?ti.
Ca Una Ce ai purtat în pântece pe Lumina mântuirii, din întunericul gre?ealelor ne scoate pe noi ?i ne arat? râvnitori spre paza poruncilor lui Hristos. Nu ne p?r?si pân? în sfâr?it, c?ci toat? n?dejdea mântuirii întru Tine ne-am pus Preacurat?, ca s? ne p?ze?ti de aruncarea în focul cel ve?nic.
Fiind Tu Carte sfin?it? a Adev?rului, deschide-ne nou? cartea poc?in?ei, mai î?nainte de a primi înscrierea în cartea mor?ii trupe?ti. Roag? pe Hristos, Dumnezeul nostru, s? ne scrie pe noi în cartea vie?ii, iertând mul?imea nelegiuirilor noastre. Înt?re?te-ne spre paza poruncilor Domnului ?i cu dulcea?a rug?ciunii Tale înt?re?te inima noastr? cea am?rât? de multe p?cate.
Deasupra valurilor ispitelor ne poart? ?i adâncurile în?elepciunii Duhului ne descoper? nou?, ca Una Ce e?ti Far c?l?uzitor c?tre În?elepciunea vie?ii. Surp? cu mâna Ta cea tare pe vr?jma?ii nev?zu?i ?i înal?? fruntea noastr? întru biruin?a mântuirii.
Când vom trece din aceast? via?? deschide-ne c?mara Împ?r??iei cerurilor, ca petrecând împreun? cu îngerii s? sl?vim pe Treimea Cea de o fiin?? ?i s? aducem ?ie alese mul?umiri în veci. Amin.

S?rb?toarea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga din 2 septembrie a fost stabilit? în amintirea izb?virii de cium? din anul 1771. O a doua zi de pr?znuire a fost stabilit? la 12 octombrie, în amintirea feririi ora?ului Kaluga de c?tre invazia francez? din anul 1812. În anul 1898 a mai fost stabilit? o zi de pr?znuire, la 18 iulie, ca mul?umire fa?? de Maica Domnului pentru c? a protejat ora?ul împotriva holerei.
Icoana mai este pr?znuit? de asemenea ?i în prima duminic? din Postul Sfin?ilor Apostoli Petru ?i Pavel.


Surse
http://www.doxologia.ro/sarbatoare/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-din-kaluga
http://poeziicrestinortodoxe.wordpress.com/2012/09/02/rugaciune-la-icoana-maicii-domnului-kaluga-2-septembrie/
http://www.doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/icoana-maicii-domnului-din-kaluga

1 septembrie

Icoana Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani”Icoana Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani” este o copie a renumitei Icoane a Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov” (16 aprilie), care a fost g?sit? la M?n?stirea Sfânta Treime – Ilyin de lâng? Cernigov, pe dealul Boldina, loc în care în secolul al XI-lea, Sfântul Antonie de la Lavra Pe?terilor a petrecut o perioad? în lupta sa duhovniceasc?.(...)
Icoana Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani” a fost pictat? la mijlocul secolului al XVIII-lea ?i a fost d?ruit? Lavrei Sfintei Treimi - Serghiev în 1852 de c?tre Alexandra Grigorievna Philippova, care a avut-o în grij? pentru un sfert de secol. Icoana fusese dat? ei de c?tre preotul Ioan Alecseev, care la rândul s?u o primise de la unul din c?lug?rii Lavrei Sfintei Treimi - Serghiev.(...)

Este remarcabil faptul c? prima minune s?vâr?it? de aceast? icoan?, a fost în prima zi a anului nou bisericesc (1 septembrie 1869), atunci când o femeie simpl? de dou?zeci ?i opt de ani din provincia Tula, Tecla Adrianova, a fost vindecat? dup? o paralizie total? ce a durat nou? ani.

Ea a locuit la azilul de lâng? Pe?teri ?i mai apoi chiar în lavr? ?i în timpul s?rb?torii Adormirii Sfântului Serghie (25 septembrie), Tecla ?i-a revenit complet. Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei (6 octombrie ?i 31 martie), a aflat despre minune de la fiica sa duhovniceasc?, maica Polixenia, iconom? la M?n?stirea Sih?stria Borisov. La s?rb?toarea Sfântului Serghie, el s-a întâlnit cu Tecla ?i i-a cerut detalii despre vindecare. La data de 26 septembrie 1869, Sfântul Inochentie a sosit la Schitul Ghetsimani ?i a dat binecuvântare pentru alc?tuirea unui Paraclis care s? fie s?vâr?it înaintea icoanei prosl?vite. Astfel a recunoscut-o oficial ca f?c?toare de minuni, el însu?i rugându-se cu lacrimi înaintea ei.


Pân? la 26 septembrie, trei vindec?ri avuseser? deja loc, ?i o serie întreag? de minuni în luna noiembrie a aceluia?i an. Ve?ti despre minunile s?vâr?ite de icoana Maicii Domnului s-au r?spândit cu o rapiditate neobi?nuit?. Epuiza?i de suferin?e ?i boli, înseta?i dup? vindecare trupeasc? ?i sufleteasc?, oameni din diferite clase sociale, au venit cu credin?? neclintit? la icoana f?c?toare de minuni, iar mila Domnului nu i-a p?r?sit.


Pân? la începutul secolului al XX-lea, au fost întregistrate peste 100 de minuni. De o asemenea cinste au beneficiat ?i asce?ii de la Schitul Ghetsimani, schimonahul Filip (+ 18 mai 1868), întemeietorul m?n?stirii din pe?teri ?i cei trei fii duhovnice?ti ai s?i, ieroschimonahul Ignatie (+1900), Porfirie (+1905?) ?i Vasile (+1 aprilie 1915). Ei au p?strat cu dragoste profund?, Icoana „Cernigov-Ghetsimani”, pictat? de b?trânul ieromonah Isidor (+ 3 februarie 1908).

La început, pr?znuirea icoanei a fost stabilit? la 16 aprilie, în aceea?i zi cu Icoana Maicii Domnului Cernigov - Ilyn. Îns? mai târziu, a fost transferat? la 1 septembrie, data prosl?virii sale.

Articolul in intregime se poate citi pe http://www.doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/icoana-maicii-domnului-cernigov-ghetsimani

Alte variante ale icoanei  http://www.doxologia.ro/sarbatoare/41651/icoane