Menu:

Sursa: http://www.basilica.ro/stiri/icoana-maicii-domnului-prodromita-hramul-paraclisului-catedralei-mantuirii-neamului_8475.html

In data de 12 iulie,  Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului î?i serbeaz? unul dintre cele trei hramuri ?i anume Icoana Maicii Domnului Prodromi?a de la Muntele Athos.

La ini?iativa ?i cu binecuvântarea Preafericitului P?rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a fost a?ezat? spre închinare o copie a icoanei f?c?toare de minuni a Maicii Domnului – Prodromi?a de la Schitul românesc Prodrumu din  Sfântul Munte Athos.

Copia Icoanei Maicii Domnului – Prodromi?a de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului este o reproduce fidel?, în m?rime natural?, a celei de la Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce prive?te reprezentarea, cât ?i ferec?tura ei, spre deosebire de alte copii ale acestei icoane. Astfel, dup? modelul original al icoanei Maicii Domnului – Prodromi?a, frec?tura icoanei de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului este din argint, aurit? pe alocuri, iar coroanele Maicii Domnului ?i Mântuitorului Hristos sunt ornamentate cu pietre semipre?ioase. Icoana a  fost realiz? în Grecia, în anul 2011 ?i a fost sfin?it? de Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel în data de 24 octombrie 2011, la sfin?irea Paraclisului, cu prilejul aducerii la Bucure?ti a Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (24-28 octombrie 2011).

Preciz?m faptul c? anul acesta, 2013, se împlinesc 150 de ani de la pictarea icoanei Maicii Domnului – Prodromi?a, aflat? la Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos.


Istoria icoanei Maicii Domnului Prodromi?a o afl?m din Sinaxarul zilei de 12 iulie desprins din Mineiul din anul 1910. Red?m textul mai jos a?a cum este prezentat în aceast? edi?ie a Mineiului f?r? a ?tirbi nimic din farmecul arhaic al limbii române de la începutul sec. XX:

SINAXAR

'Stih: Icoan? a Maicii lui Dumnezeu de minuni izvorâtoare.
A Miresei celei prea curate, cu chipuri dumnezee?ti.
Celor ce te roag? s? le fii acoperemânt ?i p?zitoare.
De toate ispitele ?i de nevoi s?-i mântue?ti.
Dându-le dar ?i vindecare de toate boalele.
?i a dobândi prin tine toate cererile.

În 12 zile ale lunii iulie pr?znuim pomenirea minunii sfintei Icoane celei cu dumnezeeasc? minune zugr?vit?-, numai singure dumnezee?tile Fe?e, adic?: a prea sfintei St?pânei noastre N?sc?toarei de Dumnezeu ?i pururea Fecioarei M?riei, ?i a dumnezeescului s?u Fiu Iisus Hristos, ce prin dumnezeeasc? iconomie, cu minune s'a închipuit în capitala Moldovei Ia?i, în anul dela întruparea lui Dumnezeu Cuvântului, 1863, luna Iunie 28 de zile. C?reia pentru praznicul sfin?ilor apostoli, ce cade a doua zi, i s'a a?ezat pr?znuirea în 12 zile ale lui Iulie; care f?c?toare de minuni Icoan?, întru acela? an s'a adus în sfântul Munte Athos; ?i se afl? în Chinoviul Român în sfânta biseric? Catedral? ce are hramul Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu, ?i a prea curatei Maicei sale pururea Fecioarei M?riei. Cu ale c?reia sfinte ?i prea puternice rug?ciuni Hristoase Dumnezeule milue?te-ne, ?i cu judec??ile care ?tii, mântue?te-ne pre noi, ca un bun ?i de oameni iubitor, Amin.

POVESTIRE

Pentru-f?c?toarea de minuni Icoan? a Prea Sfintei St?pânei noastre, de Dumnezeu N?sc?toarei, ?i pururea Fecioarei Maria, cea cu dumnezeeasc? minune s?vâr?it?, numit? Prodromi?a.

Plin? de bucurie, plin? de duhovniceasc? veselie, ?i de toat? lauda, este pr?znuirea noastr? care o s?vâr?im ast?zi, fra?ilor cre?tini, întru pomenirea minunei ce s'a f?cut cu aceast? prea sl?vit? Icoan? a Maicii lui Dumnezeu, a c?reia' istorie se începe întru acest fel, dup? cum urmeaz?, cuvântul.

Iubi?ii mei cre?tini! ?tim c? întru cele mari ?i f?r? de num?r milostiviri, ce cu neîncetare se revars? dela P?rintele 'îndur?rilor, asupra prea iubitei fiicei sfintei ?i drept sl?vitoarei Biserici, este un bogat dar al bun?t??ii lui Dumnezeu, ?i prosl?virea sfintelor icoane pre p?mânt, prin o mai pre sus de fire ?i prin minunata putere dumnezeeasc? a facerii de' minuni, ce s?vâr?e?te prin ele minunatul întru sfin?ii s?i Dumnezeu. Carele ?i prin sfintele icoane prosl?ve?te, pre cei ce îl prosl?vesc prin credin?? vie, ?i viea?? pl?cut? lui, prin acest mare dar, a celor mari d?ruiri dumnezee?ti, cu priimirea dreptei ?i adev?ratei credin?e s'a luminat ?i str?luce?te ?i a noastr? patrie, ?i bisericile ce sunt în România, s'au f?cut pomi de viea??, ?i slobozind din sine adânci r?d?cini ale credin?ei celei dreptsl?vitoare. În toate p?r?ile ei au adus roduri de drepte sl?viri ?i îmbel?ugate, pre cât cu întâietatea la locurile s?dirii lor, a?a ?i pre toat? fa?a p?mântului României o au împodobit, cu roditoarele sale ml?di?e prin ceata cea cu mult num?r a sfintelor ?i de minuni f?c?toare icoane, ?i nu numai în fericitele zile a dreptsl?vitorilor no?tri str?mo?i, cari ardeau cu duhul pentru dreapta credin??, au înmul?it Domnul minunile sale, prin ar?tarea ?i descoperirea sfintelor icoane, atât a prea curatei Maicii lui Dumnezeu; precum ?i a pl?cu?ilor lui, spre facerea de bine a sufletelor ?i a trupurilor, celor ce cu credin?? alearg? spre închin?ciunea sfintelor icoane — cel ce pre cei drep?i iube?te, ?i pre p?c?to?i milue?te — ci ?i în timpurile noastre aceste s?race de credin??, au rev?rsat asupra noastr? un îmbel?ugat rîu de aceea?i nepomenit? a sa milostivire, ca s? adape inimile cele cuprinse de usc?ciunea pu?inei credin?e, spre a r?s?ri întrînsele fapte bune cre?tine?ti, ?i în privirea ochilor no?tri s'a s?vâr?it o lucrare dumnezeeasc?, ?i cu voin?a Domnului a r?s?rit pre t?ria gânditorului nostru Cer a dreptsl?vitoarei noastre Biserici, aceast? icoan? neispr?vit? de mân? omeneasc?; care împodobindu-se cu str?lucitoarele raze a facerilor ei de minuni, ?i tuturor cinstitorilor celor f?r? de num?r, cari de la marginile lumii alearg? c?tre str?lucirea sa, viea?? ?i bucurie le izvor??te.

În anul 1863, p?rin?ii ieroshimonahi Nifon ?i Nectarie, fondatorii schitului Prodromul din sf. Munte Atos, plecând s? vie în ?ara româneasc? pentru trebuin?ele acelui schit, aveau în inima lor o mare dorin?? ?i evlavie, pentru o sfânt? icoan? mai însemnat? ?i de minuni f?c?toare a Maicii lui Dumnezeu, ca s? fie întru aceast? sfânt? nou? biseric?, spre mângâerea celor ce se vor afla întru acest sfânt l?ca?, dupre cum mai toate mân?stirile sfântului Munte, au câte o icoan? f?c?toare de minuni.

Deci aflându-se p?rin?ii Nifon ?i Nectarie, în ora?ul Ia?i, capital? a Moldovei, au început a cercet? acolo, pentru un zugrav mai iscusit ?i cu viea?? pl?cut? lui Dumnezeu, care s? le zugr?veasc? o icoan? a Maicii lui Dumnezeu. ?i din pronia Dumnezeeasc?, au g?sit pe un zugrav b?trân, cu numele Iordache Nicolau, cu carele s'au ?i învoit s? le fac? aceast? sfânt? icoan? dup? modelul ce i-au dat p?rin?ii; îns? i-au pus ?i îndatorire ca s? lucreze cu postul adic?: De diminea?? pân? când va fl?mânzi neluând nimica în gur?; iar? dup? mas? s? nu mai lucreze la aceast? sfânt? Icoan?, ci alt lucru s? fac? pân? a dou? zi; ?i într'acest fel s? urmeze cu lucrul Icoanei pân? la s?vâr?irea ei. ?i a priimit numitul zugrav învoiala aceasta cu toat? mul?umirea ?i evlavia, de cât numai zicând c? el nu poate lucr? acum ca mai 'nainte, c? a, îmb?trânit ?i-i tre-mur? mâinile; iar p?rin?ii Nifon ?i Nectarie l-au mai îmb?rb?tat zicându-i, s? se sileasc? ?i s? aib? credin??, c? îi va ajut? Maica lui Dumnezeu. ?i a?a bunul b?trân zugrav a început lucrul cu mult? evlavie, ?i lucr? bine ?i cu bun? sporire câmpul ?i hainele, iar fe?ele le-au l?sat la urm? dup? obiceiul zugr?vesc. Deci dup? ce au ispr?vit ve?mintele dup? ?tiin?a me?te?ugului s?u, a început a lucr? la chipul Maicii Domnului ?i al Domnului nostru Iisus Hristos, dând mâna întâiu ?i a doua, au mai r?mas pu?in ca des?vâr?it s? le îndrep- teze ?i s? le s?vâr?easc?; a doua zi de diminea?? s'a sculat ?i a început a lucr? iar??i la fe?e, ostenindu-se cu mare st?ruin?? mai toat? ziua, ca doar? ar putea, s? le îndrepteze ?i s? le s?vâr?easc?; îns? lucrul ie?ia cu totul din protiv?, c? nu numai nu a putut s? le îndrepteze, ci mai ales des?vâr?it le-a stricat, în cât au r?mas cu totul f?r? de chip, strâmbe, urîte, ?i nepotrivite. Acestea v?zând blagoslovitul b?trân zugrav, foarte s'a mâhnit ?i s'a scârbit, nepricepându-se ce va s? fie lucrul acesta, ?i a încetat de a mai lucr?, zi-când: P?cat de osteneala ?i postul ce am suferit atâtea zile, lucrând la aceast? Icoan? în zadar; Dumnezeu s? m? ierte, nu ?tiu ce s? mai zic, c? de ast?noapte cu toat? silin?a m? chinuesc, ?i nu pot s? le îndreptez; ba înc?, acum chiar des?vâr?it le-am stricat, f?- ndu-m? ca un ie?it din minte, ca ?i cum mi-a?i fi uitat me?te?ugul.

Din întâmplare s'au dus în ziua aceia pe la dânsul p?rin?ii Nifon ?i Nectarie, ca s? vaz? cum urmeaz? cu zugr?virea sfintei Icoane; ?i când au v?zut'o ?i ei întru acea stare nepotrivit?, foarte s'au mâhnit ?i s'au scârbit pân? la suflet, socotindu-se nevrednici darului ?i voin?ei Maicii lui Dumnezeu, dup? care a început ?i tristul zugrav a le povesti întâmplarea ce a p?timit. Acestea auzind p?rin?ii mai mult s'au mâhnit ?i s'au am?rît, zicând: C? nu voe?te Maica Domnului la dorin?a ?i evlavia lor, îns? p?rin?ii nu s'au împu?inat cu totul, ci au l?sat lucrul la buna voin?a Maicii lui Dumnezeu, ?i mângâind înc? cât au putut ?i pe tristul zugrav, i-au zis s? nu se împu?i-neze, ci s? se apuce ?i s? ispr?veasc? icoana pre cât îi va fi cu putin??, fiind c? ei tot o vor lua, ori ?i cum va fi, ?i plata ostenelei lui îi vor da-o deplin, dup? cum s'au tocmit cu dân?ii.

Întru acea vreme s'a întâmplat de er? acolo cu p?rin?ii, ?i p?rintele ieromonahul grecul Grigorie Esfigmenitul, în sinodiea p?rintelui Arhiereu Nill Pentapoleos, carele ?i el v?zând Icoana într'acest fel, a zis p?rin?ilor Nifon ?i Nectarie: P?cat de cheltuelile ce face?i sfin?ia voastr?, v? rog nu mai duce?i astfel de icoan? în sfântul Munte, c? acolo sunt destui zugravi cu mult mai buni, carii pot cu adev?rat s? v? fac? o icoan? cum se cade, dup? dorin?a sfin?iilor voastre. P?rin?ii i-au r?spuns: C? poate vor d?rui-o acolo în ?ar? la vre-o biseric? mai s?rac?.

Apoi p?rin?ii au plecat ?i s'au dus la metohul lor, iar? b?trânul zugrav a acoperit Icoana, cu o pânz? curat?, ?i încuind cu cheia u?a od?ii unde lucr? Icoana, a r?mas foarte scârbit nemân- când nimica în ziua aceia, ci numai tot se ruga ?i se închin? pân? la obosire, ?i a?a s'a culcat fiind acum sear?. A doua zi sculându-se mai de diminea??, ?i luând cheia, a deschis u?a od?ii unde lucr?, ?i a început a'?i g?ti cele trebuincioase pentru zugr?vit, având mult? dorin?? ?i evlavie ca s? se apuce de lucru; ?i f?când câteva metanii, se închin? ?i se rug? Maicii lui Dumnezeu, ca s?-i lumineze mintea ?i s?-i ajute ca s? nu p?timeasc? ca ieri. ?i a?a mergând la Icoan? ca s? se apuce de lucru, a ridicat pânza de pre fa?a Icoanei; atunci O! Minunile Maicii lui Dumnezeu! Vede cu adev?rat c? sfintele fe?e sunt cu dumnezeeasc? minune îndreptate, încuviin?ate ?i de sine?i s?vâr?ite, ?i pline de dumnezeesc Dar ?i Har dup? cum se vede chiar ?i acum, sfânta aceasta de fa?? Icoan? a prea curatei Maicii lui Dumnezeu. Aceast? prea sl?vit? minune, v?zându-o b?trânul zugrav, împreun? cu ucenicii s?i, foarte se minunau ?i prosl?viau pre Maica lui Dumnezeu, c? ea singur? cu minune dumnezeeasc? ?i-a prosl?vit sfânta sa fa??, ?i a Fiului s?u, pre care minune spre mai bun? adeverire, cu înscris ?i punerea pece?ii ?i a isc?liturii lui, a dat p?rin?ilor Nifon ?i Nectarie, care m?rturie s'a pus s? se p?streze în archiva acelui schit. Iar coprinderea ei este într'acest fel:

«Eu Iordache Nicolau, zugrav din ora?ul Ia?i, am zugr?vit aceast? sfânt? «Icoan? a Maicii lui Dumnezeu, cu însu?i mâna mea, la care a urmat o «minune prea sl?vit? în modul urm?tor: Dup?ce am ispr?vit ve?mintele, dup? me?te?ugul zugr?viei mele, m'am apucat s? lucrez fe?ele Maicii Domnului ?i a Domnului nostru Iisus Hristos; dup? ce am dat mâna întâia ?i a doua, de noapte apucându-m? ca s? o zugr?vesc des?vâr?it, privind eu la chipuri cu totul au ie?it din potriv?, pentru care foarte mult m'am mâhnit, socotind c? mi-am uitat me?tejugul; ?i a?a fiind, seara m'am culcat scârbit nemâncând nimic în ziua aceia, socotind c? a doua zi sculându-m? s? m? apuc mai cu deadinsul. Dup?ce m'am sculat a doua zi, mai întâiu am f?cut trei metanii Maicii lui Dumnezeu, rugându-m? ca s?-mi «umineze mintea, s? pot ispr?vi sfânta ei Icoan?; ?i când m'am dus s? m? «puc de lucru, o! prea sl?vite minunile Maicii lui Dumnezeu! S'au aflat chipurile drese des?vâr?it precum se vede, ?i eu v?zând aceast? minune n'am mai adaos a-mi pune condeiul, f?r? numai am dat lustrul cuviincios, de?i cu gre?al? am f?cut aceasta ca s? dau lustru la o asemenea minune.

Aceasta este povestirea acestei sfinte «Icoane».

Minunea aceasta s'a întâmplat noaptea spre 28 Iunie ?i pentru viitoarea pr?znuire a sfin?ilor Apostoli, s'a mutat slujba Icoanei ast?zi la 12 Iulie; care minune dupre cum am zis vâzându-o zugravul de mai sus numit, s'a minunat ?i cu spaim? privind nu se pricepea cum s'a f?cut aceasta. Asemenea ?i ucenicii lui v?zând s'au sp?imântat, ?i au început a chema prietenii ?i vecinii de prin prejur ca s? vaz?, ?i îndat? s'a umplut casa zugravului de norod, care se minuna de prosl?virea acestei sfinte Icoane, ?i to?i se închinau aprinzând lumân?ri, îndulcindu-se duhovnice?te de privirea dumnezee?tilor fe?e a?a de bine încuviin?ate ?i minunate. P?rin?ii Nifon ?i Nectarie, fiind la metohul schitului, dintru acel ora? Ia?i, îngrija?i ?i întrista?i, ne?tiind nimica de aceast? minune, v?d de n?prasn? c? vine unul din ucenicii zugravului foarte repede ?i obosit, spuind în gura mare: S? trimete?i curând s? ia sfânta Icoan?, fiindc?, în noaptea aceasta singur? s'a zugr?vit, ?i acum poporul nu mai încape privind acea minune. Deocamdat? p?rin?ii nu credeau cele gr?ite de ucenic, ?i cu ideia aceasta au trimis pre p?rintele Dosifteiu shimonahul carele avea ascultarea de mitocariu în Ia?i; ?i ajungând p?rintele Dosifteiu la casa zugravului, nu putea intr? s? vaz? sfânta Icoan?, de îmbulzeala poporului; deci îndat? luând o tr?sur?, ?i învelind sfânta Icoan? cu o pânz? curat?, a adus'o la metoh urmând ?i poporul. Iar? în metoh venind, au închis por?ile ?i n'au mai l?sat pe nimeni s? intre, pân? se vor sf?tui ca ce este de f?cut. Grabnic p?rin?ii au f?cut cunoscut sfintei Mitropolii de aceast? minune. ?i venind însu?i Prea Sfin?itul Mitropolit Calinic Miclescu, cu tot clirosul s?u, au v?zut sfânta Icoan?, ?i crezând i s'au închinat cu toat? evlavia, minunându-se ?i zicând: « Cu adev?rat mare Dar ne-a d?ruit Maica lui Dumnezeu prin aceast? minunat? ?i prosl?vit? Icoan? a sa».

Apoi dând binecuvântare de sfin?irea apei, au n?v?lit poporul la metoh spre închinarea sfintei Icoane, ?i cerând a le citi paraclise, ?i a face aghiasm?, cu care stropindu-se a început Darul Mai-cii lui Dumnezeu a lucr? prin aceast? sfânt? Icoan?, ?i a face minuni, pre care din cele multe, pu?ine vom spune aicea, spre slava lui Dumnezeu ?i a Prea Curatei Maicii Sale; ?i pentru ca s? nu mâniem pre Dumnezeu t?când adev?rul, c? pre unele le-au v?zut cu ochii lor p?rin?ii Nifon ?i Nectarie, împreun? cu al?i fra?i cari erau la metoh; iar altele s'au v?zut când s'a adus aceast? sfânt? Icoan?: «Un om avea albea?? pre amândoi ochi, în cât se vedeau luminile ochilor lui ca laptele de albe, ?i aducându-l cei ce-l purtau, s'a închinat la sfânta Icoan?, stropindu-se ?i sp?lându-?i ochii cu aghiasm?, dându-i de a ?i b?ut, luând ?i acas? ca s? bea ?i s? se mai spele, spuindu-i s? aib? credin?? la Maica Domnului; ?i a?a f?când, peste trei zile, a venit ca s? mul?umeasc? Maicii lui Dumnezeu, ar?tându-?i ochii c? s'au cur??it ?i v?d luminat.

Altul avea lepr?, preste tot trupul lui erau numai bube; carele închinându-se cu credin?? ?i stropindu-se cu aghiasm?, a c?zut lepra de pre trupul s?u ca ni?te solzi ?i s'a cur??it.

Un boer a venit ?i a spus, c? un fiu al lui acum de trei zile, numai pentru c? sufl? se mai cunoa?te cum c? este viu; iar altmintrelea este cu totul mort; ?i rugându-se la aceast? sfânt? Icoan? a Maicii Domnului, a luat aghiasm? ?i s'a dus de l-a stropit, dându-i ?i în gur? pu?in? ca s? bea. ?i îndat? s'a trezit copilul cu totul s?n?tos, pre carele l-a adus tat?l s?u de s'a închinat la sfânta Icoan?, ?i a mul?umit Maicii lui Dumnezeu.

Acestea ?i altele multe: Bolnavi de friguri, surzi, cu dureri de cap ?i de m?sele, de ochi, de v?t?m?turi, ?i alte feluri de boale, sfânta aceast? Icoan? a t?m?duit, pre care p?rin?ii dela metoh nu le-au însemnat, fiind obosi?i de îmbulzeala poporului, care cerea neîncetat a le ceti paraclise ?i aghiesme, în cât nu puteau s? ?ie socoteal? de cine cu ce se folose?te, ?i mai ales c? erau amenin?a?i de or??eni de a le opri Icoana acolo, zicând c? a lor este, fiindc? în Ia?i s'a f?cut minunea, cu zugr?virea dumnezee?tilor ei fe?e. Acestea în?elegând p?rin?ii Nifon ?i Nectarie, ?i v?zând c? se înmul?e?te poporul neîncetat, au ridicat cu gr?bire sfânta Icoan?, ?i au plecat spre sfântul Munte.

Deci plecând din Ia?i, au venit cu sfânta Icoan? în ora?ul Hu?i. Dar ?i aci, mult s'au mirat, cum a sim?it poporul, fiind c? seara târziu au sosit la Episcopie, ?i a doua zi când s'a luminat, tot ora?ul a sim?it ca ?i cum le-ar fi vestit cineva, ?i îndat? s'a umplut Episcopia de popor. Îns? p?rin?ii îndat? au plecat, temându-se nu cumva s?-i urm?reasc? dela Mitropolie, c? acum se în?tiin?ase ?i Vod? Cuza ?i zicea: s? se opreasc? sfânta Icoan?, fiindc? s'a f?cut minunea în ?ar?.

Din Hu?i au mers în ora?ul Bârlad, ?i ducând sfânta Icoan?, la casa doamnei Ecaterina ?u?u, care cu mult? dragoste ?i cucernicie a priimit venirea sfintei Icoane, cu p?rin?ii. Unde aflând protoereul din Bârlad, a poftit pre p?rin?i, s? aduc? sfânta Icoan? în Catedrala ora?ului, ca s? se închine tot poporul de acolo. ?i începând a se închin? mul?imea din acel ora?, iar??i sfânta Icoan? a s?vâr?it ?i acolo multe minuni, dintre cari vom spune pre una mai însemnat?:

In ora?ul Bârlad era un dasc?l foarte procopsit la înv???tur? ?i în?elept, carele avea la ?coala lui pre fiii celor mai însemnate persoane de acolo, ?i spunea pentru dânsul bârl?denii, c? este foarte de treab? ?i cinstit, decât numai la biseric? nu merge, f?r? numai la sfintele Pa?ti. Acela auzind de venirea sfintei Icoane, a trimis tr?sura sa, rugând pre p?rin?i s? fac? osteneal? s? mearg? cu sfânta Icoan? la casa lui; dar p?rin?ii nu au voit, trimi?ându-i r?spuns: C? mai cuviincios este s? vie el la sfânta Icoan?, ?i astfel el a trimis tr?sura în trei rânduri, ca s? mearg? p?rin?ii cu Icoana la el. Apoi s'au rugat mul?i oameni, ?i au îndemnat pre p?rin?i a merge cu Icoana la 'dânsul, pentru folosul sufletului lui. Deci p?rin?ii când au voit s? ia sfânta Icoan? ?i s? o pue în tr?sur?, a?a de grea s'a f?cut, în cât abia patru in?i cu mare greutate o au dus pân? la tr?sur?, ?i când au voit s? o pue în tr?sur? a trosnit a?a de tare sfânta Icoan?, în cât to?i s'au sp?imântat, ?i caii dela tr?sur? au tres?rit, iar? tocul Icoanei s'a desf?cut din toate încheeturile lui. Atunci au cunoscut to?i c? nu voe?te Maica lui Dumnezeu s? mearg? acolo; iar? înapoi întorcându-o doi oameni, o au adus foarte u?or.

Asemenea o doamn? evlavioas?, foarte mult bolnav?, fiind afar? la mo?ie, se temea s? se sue în tr?sur?, ca s? nu moar? pe drum pân? în ora?; i s'a ar?tat aceast? sfânt? Icoan? în vedenia visului, poruncindu-i s? se scoale curând ?i s? vie la Bârlad ca s? se binecuvinteze dela sfânta Icoan?; ?i cum s'a suit în tr?sur?, îndat? s'a cunoscut des?vâr?it s?n?toas?; ?i venind la p?rin?i, a m?rturisit, zicând: Cu adev?rat, pre aceast? sfânt? Icoan?, o am v?zut ast?noapte în vis, care mi-a zis, s? viu cât mai în grab? la Bârlad, s? apuc închinarea ei, ?i acum iat? sunt s?n?toas?.
Din Bârlad, au venit p?rin?ii cu sfânta Icoan? la Gala?i, ?i o au pus în biserica sfin?ilor împ?ra?i. La aceast? biseric? un zugrav lucra me?te?ugul s?u; ?i v?zând îmbulzeala poporului la sfânta Icoan?, s'a mirat foarte, ?i a început a oc?ri pre oameni f?cându-i în?ela?i ?i pro?ti, cari nu cunosc nimica, au doar? crede?i voi, basmelor c?lug?re?ti? Nu v? am?gi?i, c? gre?i?i; ?i altele mai multe zicea. Acestea bârfind ?i însu?i se uit? cu obr?znicie în fa?a sfintei Icoane, oc?rând pre popor în gura mare; atuncea deodat? Maica lui Dumnezeu, prin schimbarea fe?ii sale, atât la îngrozit, în cât s'a înfrico?at cu totul, ?i apoi el singur s'a f?cut propoveduitor poporului, zicând: S? creaz? c? cu adev?rat sfânta Icoan?, cu minune dumnezeeasc? este zugr?vit?.


Dup? plecarea sfintei Icoane din Ia?i, în urm? au urmat o prea sl?vit? minune, si de mare mirare în acel ?inut.

Într'un han la drum, er? un evreu cu so?ia sa ?i cu copii; acel evreu ducându-se dup? nego?ul s?u, a l?sat în han pre so?ia sa cu copiii ?i o slug?. S'a întâmplat îns? ?i a murit unde s'a dus, ?i un alt prieten al lui, evreu asemenea, îngropându-1 a luat marfa ?i paralele r?mase, aducându-le evreicii, so?iei mortului, spuindu-i de întâmplarea mor?ii b?rbatului ei. Iar? dup? ce s'a dus evreul acela strein, vr?jma?ul a pus în mintea slugii, ca s? omoare pre evreic? ?i luându-i averea s? se duc? de acolo; deci pândind o noapte când er? singur? numai evreica cu copiii, a intrat la dânsa pe când dormea, ?i a început a o amenin?? c? o va omorî de nu-i va da banii. Iar? ea v?zând primejdia, ?i dup? toate rug?mintele nefolosind nimica, a scos tot ce a avut, ?i i-a dat, numai s?-?i scape viea?a. ?i luând sluga aceea banii ?i lucrurile date, a intrat în alt? grije socotind, c? evreica are s? spue ori la cine va veni în han, ?i va fi v?dit. Deci ca s? fie f?r? de grije, s'a plecat în gândul s?u, s? o spânzure; ?i g?tind spânzur?toarea, evreica plângând se rug? c?tre dânsul, ca s? o lase cu viea??, dar el î?i c?ut? de planul s?u. Intre acestea ?i-a adus aminte evreica de zugr?virea cu dumnezeeasc? minune a sfintei Icoane, fiindc? str?b?tuse aceast? veste pretutindenea; ?i la acea nevoie a început cu lacr?mi a se rug? ca o cre?tin?, zicând: Maica Domnului! dac? cu adev?rat chipul t?u s'a zugr?vit cu dumnezeeasc? minune precum am auzit, izb?ve?te-m? de aceast? primejdie, c? atunci voiu crede, ?i m? voiu botez? eu, ?i toat? casamea. Acestea ?i alte mai multe zicând evreica cu mare plângere, sluga s'a apropiat la evreic? s? o pue în la?; dar socotind el c? este prea sus ?i nu o va putea ridic?, a pus un scaun subt el, ?i la?ul în gât, s? vad? de este potrivit; ?i cum a c?lcat el nu se ?tie, c? a s?rit scaun'ul de subt picioarele lui, ?i a r?mas singur spânzurat. Iar? evreica v?zând aceast? minune, a crezut cu toat? casa sa, ?i s'a botezat dupre cum se f?g?duise.

La plecarea p?rin?ilor Nifon ?i Nectarie din Gala?i cu sfânta Icoan? aproape de pornire fiind, s'a f?cut fa?a sfintei Icoane, «ca ghermesit» adic? valuri de-a curmezi?ul obrazului ca asudat?, apoi intrând în vaporul austriac, Loid, se mirau to?i de acest chip minunat al sfintei Icoane, câ?i se aflau în vapor, nu numai c?l?torii cre?tini ortodoc?i, dar ?i austriacii matrozi, cinstindu-1 ?i închinându-i-se, dup? care ajungând p?rin?ii cu sfânta Icoan? în sfântul Munte, la arsanaoa schitului, au trimis veste sus la schit, ca s? se pogoare preo?ii îmbr?ca?i în sfintele ve?minte, cu cânt?ri, ?i t?mâeri, spre întâmpinarea sfintei Icoane, ?i a?a dus? fiind sfânta Icoan?, cu mare pomp?, în sunetul clopotelor, s'a a?ezat în sfânta aceast? biseric?, unde se vede de to?i, ?i I se face ast?zi aceast? ob?teasc? pr?znuire.

În acest schit, se afl? atunci un frate topit de boal? cu numele Inochentie, carele numai pre suflare se cuno?tea c? este viu, de trei s?pt?mâni nemâncat, si nu mai vorbia nicidecum. Si cum a intrat sfânta Icoan? în schit, ca dintr'un somn s'a trezit ?i a cunoscut c? a venit Maica lui Dumnezeu închipuit? pre Icoan?; deci a cerut s?-1 duc? ca s? se închine ?i el, ?i închinându-se, acestea a gr?it c?tre Sfânta Icoan?: «Maica lui Dumnezeu! de'mi este de folos s? mai tr?esc însân?to?az?-m?, c?ci cred c? po?i; iar? dac? tr?ind, mai r?u m? voiu stric?, mai bine s? mor acuma, decât s? m? chinuesc a?a; fie voia ta, cum voe?ti St?pâna mea ?i cum cuno?ti c? îmi este de folos»; Acestea el zicând s'a întors la chilia sa, vesel ?i plin de duhovniceasc? bucurie; dar îns? nu ne-a spus nimica, ci îndat? a cerut c?mase curat? ca s? se schimbe, apoi a cerut s? se îmbrace si în toat? rânduiala monahiceasc?, c? er? schimnic. ?i cerând împ?rt??irea prea curatelor Taine: Trupul ?i sângele lui Hristos Mântuitorului nostru, dup?ce s'a îmbr?cat ?i s'a îm-p?rt??it, n'a trecut un ceas de când se închinase la sfânta Icoan? ?i ?i-a dat duhul.

Înc? ?i alt frate anume Serghie, crezându-?i min?ii sale, a fugit din schit nespuind nim?nui, ?i s'a dus de s'a b?gat într'o pe?ter? pustie, cu socoteal? ca s? se apuce de o nevoin?? mai mare. Odat? rugându-se el dup? obiceiu, s'a pogorît deasupra capului s?u un luceaf?r luminos, ?i sta a?? în vederea ochilor lui; îns? el î?i f?cea canonul s?u. Apoi acel luceaf?r, atât de tare a tr?snit, în cât a c?zut la p?mânt, ?i des?vâr?it a ame?it, ?i a surzit, ?i dup? trei zile s'a de?teptat, îns? des?vâr?it surd ?i de tot sl?bit; cu toate acestea, cum a putut a venit la schit, ?i a m?rturisit întâmplarea, dar alt? ispit?: C? to?i cel ce-1 vedeau îl auzeau ?i în?elegeau ce spunea el, iar? ceea ce i se spunea, el nimica nu auzea, f?r? numai prin scrisoare se în?elegeau cu dânsul. ?i f?cându-li-se mil? l-au dus la sfânta Icoan?, în?l?ând cu dinadinsul rug?ciuni pentru el. ?i a?a Maica lui Dumnezeu l-a vindecat c? i-a venit auzul ca ?i întâiu.

Alt? dat? un me?ter dintre cei ce lucr? în schit, din ne?tiute judec??ile lui Dumnezeu, l-a apucat un duh necurat, care foarte r?u îl muncea, ?i aducându-l dinaintea sfintei Icoane, cetindu-i acatiste ?i paraclise, s'a izb?vit de acea neputin??.

?i aceste spuse sunt numai care s'au v?zut cu ochii, de unii din p?rin?i, ?i altele ni le-au spus cei cari s'au folosit dela aceast? sfânt? icoan?. Pricina îns?, care ne-a îndemnat s? scrim ?i aceste pu?ine, este pentru slava Maicei lui Dumnezeu, ?i spre folosul celor care nu cunosc minunea zugrâvirei acestei sfinte Icoane. Iar? dac? cineva nu crede, noi nu p?gubim nimica, fiindc? ne-am f?cut datoria cuvenit?, a scrie aceste minuni. Noi îns? credem ?i m?rturisim, c? Maica lui Dumnezeu, pururea a s?vâr?it, ?i s?vâr?e?te minuni, pân? la sfâr?itul veacurilor, din bun?tatea sa, spre folosul celor ce cred ?i se închin? ei, cu credin?? ?i cu dragoste. Într'un an, Iulie în zece, p?rin?ii din Chinoviu rândui?i a pescui, s'au pogorît noaptea la mare la Arsana, ca s? arunce toate mrejile spre pescuire, de?i în timpul acesta nimeni, nici m?n?stirile, nici ori care alt pescar, nu arunc? mreji, fiindc? apa este cald?, ?i pe?tele umbl? în fa?a apei pe deasupra, ?i de aceia nu se prinde pe?tele in mreji. Îns? p?rin?ii, fiind trei la num?r, au zis: Noi s? cerc?m ?i s? arunc?m mrejile, ?i Maica lui Dumnezeu, de va vroi, puternic? este. Iar? unul dintre ace?ti trei monahi, fiind cam cu îndoial?, a îndr?znit a zice întru sine?i: S? v?z acum dac? Icoana aceasta a Maicei Domnului s'a zugr?vit cu minune, dup? cum spun p?rin?ii;—s? fac? s? se prinz? pe?te în timpul acesta de var?, ?i atunci voiu crede f?r? îndoial?. ?i a?a au aruncat în mare cinci buc??i de mreji, optzeci de stânjeni bucata, ?i le-au l?sat în mare, nu trei ceasuri dup? obiceiu, ci cinci ca s? se pescuiasc? bine; apoi începur? a le scoate, ?i nu g?seau întru o bucat? de mreaj? decât 4 sau 5 pe?ti?ori mici, a?a au urmat la toate buc??ile de mreji, iar? când au scos bucata cea mai de pre urm?, au început ace?ti p?rin?i a cârti; c? Maica Domnului nu a voit ?i p?cat,— ziceau—de osteneala care o au f?cut dân?ii; ?i acum scoseser? mreaja mai mult de jum?tate. Când iat? c? f?r? de n?dejde fiind, Maica lui Dumnezeu nu i-au l?sat împu?ina?i, ar?tându-le minune,—c? dintr'un cap?t de mreaj? au scos 30 oca de pe?te.

M?rimea acestei sfinte Icoane, este în lungime de 4 '/2 palme, iar? latul dup? analoghie. Nu este f?cut? dup? nici una din icoanele f?c?toare de minuni, ci este f?cut? dup? un nou plan al zugravului. Fa?a ei este ca v?pseala grâului; nasul, gura, b?rbia sunt foarte potrivite la m?suri, iar? ochii, atâta dar au, ca ?i cum ar soarbe inima privitorilor; cu toate acestea, c?ut?tura este cu st?pânire; ?i privind cineva cu în?elepciune ?i cu luare aminte, în fa?a acestei sfinte Icoane, va vedea caracter de mare neam, amestecat cu o blânde?e, cu care arat? c? este îns??i Maica lui Dumnezeu închipuit? pre Icoan?, ?i plin? de Dar dumnezeesc ?i nu poate nimeni s? o priveasc? f?r? s? nu sim?? în inima sa dulcea?? duhovniceasc?, bucurie ?i umilin??, f?r? numai de va fi vreun om prea cerbicos ?i întunecat la minte, ca s? nu sim?? nimica dintru acestea, c? numai din privirea ei se încredin?eaz? fiecare cum c? nu este s?vâr?it? de mân? de om, precum m?rturisesc ?i str?inii cari vin de o v?d, c? nu st? numai într'un chip sfânta ei fa??, ci uneori se cam smole?te, alteori se îng?lbine?te, iar la pri- vigherile cele de toat? noaptea, la praznice împ?r?te?ti, ?i mai ales la aceast? pr?znuire de acum, atât este de vesel? ?i voioas? cum este un triandafil, în cât privitorilor nu li se pare c? v?d chip, ci ca ?i cum ar privi chiar pre adev?rata Maica lui Dumnezeu, ?i st? în stran? în mijlocul bisericii, cu podoabe încuviin?at?, ochii tuturor atr?gând, ?i nes??ioase priviri având. ?i precum odinioar? a v?zut-o sfântul Dionisie Areo- paghitul, în sfântul Sion, asemenea ?i în sfântul Munte, au v?zut-o de?tept fiind în dumnezeeasc? vedenie, cuviosul Marcu, ucenicul sfântului Grigorie Sinaitul, ?ezând pe scaun, ca o împ?r?teas?, încunjurat? de îngeri ?i de arhangheli, ?i de to?i cuvio?ii sfântului Munte, sl?vindu-o ?i închinându-i-se ei, care avea palaturi de aur înalte, c?tre partea ce se zice Vigla, în care loc acum cu ajutorul ei, s'a f?cut aceast? nou? biseric?, întru slava Fiului ei spre mântuirea monahilor Români ?i a tuturor credincio?ilor ortodoc?i.

Mul??mit? dar fra?ilor, to?i s? d?m lui Dumnezeu, pentru aceast? prea sl?vit? ?i nou? minune, c? la Dumnezeu toate sunt cu putin??, precum vedem prin sfintele Scripturi. Drept aceea noi to?i câ?i ne-am adunat la aceast? sfânt? ?i veselitoare pr?znuire a Maicei lui Dum-nezeu, c?zând înaintea acestei sfinte Icoane a ei, ce î?i are închipuite fe?ele cu minune, s? strig?m credincio?ii: Prea sfânt? St?pân? de Dumnezeu N?sc?toare, pururea Fecioar? M?rie, sprijinitoarea ?i ap?r?toarea noastr?, cerem a ta nebiruit? ap?rare; împ?r?teasa Cerului ?i a p?mântului, ceea ce ai cu dreptate numele Prodromi?? adic? înainte merg?toare, înt?re?te-ne întru lucrarea faptelor bune, ?i ne du întru împ?r??ia cereasc?; pov??ue?te-ne pre noi ?i pre to?i dreptcredincio?ii cre?tini, spre a vedea ?i ve?nic a ne îndulci, de slava Fiului t?u ?i Dumnezeului nostru, c? binecuvântat? ?i prea prosl?vit? e?ti, în vecii vecilor, amin'.