Menu:


Bine ați venit pe pagina parohiei
Sfântul Ilie Grant
Crângași

 

Duminica a patra după Paști
a Slăbănogului

Lângă scăldătoarea oilor, zăcea un om în neputinţă şi văzându-Te pe Tine, Doamne, a strigat : Om nu am, ca dacă se va tulbura apa, să mă bage într-însa şi până când merg eu, altul apucă mai-nainte de mine şi ia sănătate, iar eu zac bolnav. Şi îndată milostivindu-Se Mântuitorul a zis către dânsul : Pentru tine om M-am făcut, pentru tine în trup M-am îmbrăcat şi zici, om nu am. Ridică-ți patul tău şi umblă. Toate sunt Ţie cu putinţă, toate ascultă, toate se pleacă; adu-Ţi aminte de noi toți şi ne miluieşte Sfinte, ca un Iubitor de oameni.

 
În această zi, în Duminica a patra după Paşti, facem pomenirea slăbănogului vindecat de Domnul şi prăznuim o minune ca aceasta a Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.


Stih: Cuvântul lui Hristos care a vindecat slăbănogire.
Acela însuşi tuturor le dă tămăduire.

S -a pus şi aceasta aici, pentru că în vremea acestor cincizeci de zile ce erau la evrei, a făcut Hristos această minune. Că a intrat în Ierusalim la praznic şi a fost la lacul cel cu cinci foişoare, zidite de Solomon, care se numea şi lacul oilor, pentru că în el se spălau măruntaiele oilor ce le înjunghiau spre jertfă, sau pentru că cela ce intra întâi acolo, când tulbura îngerul apa odată în an se făcea sănătos. Şi a aflat acolo pe un om, care avea treizeci şi opt de ani în boala sa şi nu putea şti cine l-ar băga în apă pe el cel bolnav. De la care ne învăţăm cât este de bună aşteptarea şi răbdarea. Şi pentru că era să se dea botezul cel curăţitor de tot păcatul, a iconomisit Dumnezeu în legea veche prin apă să se facă minuni, că dacă va veni acela (adică botezul) mai lesne să se primească. Deci, la acest slăbănog ce se numea Iar, a venit Iisus şi l-a întrebat şi el nu i-a cerut ajutor. Dar Hristos ştiind că se va curăţi acea boală i-a zis : Ia-ţi patul tău şi mergi ! Şi îndată s-a făcut sănătos şi şi-a luat patul pe umăr, ca să nu se pară că este nălucire şi s-a dus la casa sa. Şi fiind Sâmbătă, nu-l lăsau Iudeii să umble; iar el aducea înainte pe Cela ce-l tămăduise, spunând că Acela i-a zis să umble Sâmbăta, neştiind cine este. Pentru că Iisus, fiind popor mult acolo adunat, S-a dat în lături şi S-a ascuns. Iar după aceea l-a aflat pe el Iisus în templu şi i-a zis : Iată te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greşeşti, ca să nu-ţi fie ţie ceva mai rău. Unii socotesc că pentru aceea i-a zis aşa Domnul, că acela era să dea după aceea lovire lui Iisus, când era să stea înaintea Caiafei arhiereul şi mai rea ispită a slăbănogirii de acolo să moştenească în focul de veci, nu treizeci şi opt de ani numai, ci pururea muncindu-se. Dar Domnul mai ales a arătat, că s-a întâmplat lui boala slăbănogirii din păcate. Însă nu vine toată boala din păcate, ci şi din neputinţa firii şi din mâncarea fără de măsură şi din cele fără de folos şi din altele multe. Deci, înţelegând slăbănogul că Iisus este Acela Care l-a făcut sănătos, a spus aceasta iudeilor. Iar ei întărâtându-se spre mânie, căutau să ucidă pe Hristos, pentru că strica Sâmbăta. Iar El multe le zicea, arătând că cu dreptul este şi Sâmbăta a face bine şi cum că Însuşi este Acela Care a zis să se păzească Sâmbăta şi că este întocmai cu Tatăl şi precum Acela lucrează, aşa şi El. Se cuvine a şti că altul este acest slăbănog şi altul slăbănogul cel de la Matei. Că acea minune în casă s-a făcut când şi oameni au slujit aceluia şi au auzit : Iartă-ţi-se ţie păcatele; iar aceasta s-a făcut în foişor şi n-a avut om precum zice Sfânta Evanghelie. Acele cinci foişoare pline de bolnavi, închipuiesc că era bolnavă seminţia evreiască la cele cinci simţiri : La vedere, la pipăire, la gust, la auz şi la miros. La acestea erau bolnavi feciorii evreieşti că nu aveau ochi curaţi, pentru că vedeau minunile şi nu le băgau în seamă. Nu aveau gust mulţumitor, de vreme ce mâncând mană, căutau cărnuri. Nu aveau mirosul întreg al miresmei Stăpânului, ci au voit putoarea diavolului. Nu aveau auz curat, pentru că ascultau fluierăturile şerpilor, iar nu învăţăturile proorocilor. Nu aveau pipăitul de folos, de vreme ce pe idoli îi numeau dumnezei, lepădându-se de Dumnezeu cel viu. Se prăznuieşte acum minunea aceasta, pentru că întru aceste cincizeci de zile şi aceasta s-a făcut, precum şi pentru femeia samarineancă şi pentru orb. Că pe Toma şi pe mironosiţe, spre încredinţarea învierii lui Hristos din morţi prăznuim; iar celelalte până la înălţarea Domnului, pentru că acestea pe vremea acestor cincizeci de zile, distinse la evrei, le-a făcut. Şi de vreme ce acestea pe scurt Ioan aşa le-a descris.

Cu milostivirea Ta cea negrăită, Hristoase Dumnezeul nostru,
miluieşte-ne pe noi, acum şi pururea şi
în vecii vecilor,
Amin
.

 

Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul

Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor,

al doilea mergător înainte al venirii lui Hristos,

Ilie slăvitul, care a trimis de sus lui Eelisei har,

bolile alungă și pe cei leproși curățește,

pentru aceasta și celor ce-l cinstesc

le izvorăște tămăduiri.